Všeobecné obchodní podmínky společnosti
EMK Group CZ s.r.o.
se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1
identifikační číslo: 089 76 317      
zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 328582     
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kooky.cz


1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) obchodní společnosti EMK Group CZ s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha, identifikační číslo: 08976317, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 328582 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.kooky.cz  a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.    Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.kooky.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


2.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


2.1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží, které má prodávající k dispozici, spolu s cenami tohoto zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Přehled zboží na webovém rozhraní obchodu není závazným návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádného zboží uvedeného v přehledu.
2.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.3.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace:
2.3.1.    o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.3.2.    o způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
2.3.3.   o nákladech spojených s dodáním zboží.
2.4.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající není povinen přezkoumávat správnost údajů zadaných kupujícím v objednávce.
2.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před odesláním přijetí objednávky o dodatečné potvrzení, resp. upřesnění objednávky (například písemně či telefonicky) kupujícím.
2.6.    Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.7.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 
2.8.    Do okamžiku převzetí zboží kupujícím (podnikatelem) je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, při čemž použije tentýž platební prostředek, který použil kupující pro úhradu kupní ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2.9.    Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od sazby, kterou účtuje příslušný poskytovatel služby elektronických komunikací kupujícímu za takové služby v jiných případech a kupující si je hradí sám.


3.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1.    Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží, náklady na zabalení zboží a náklady na dodání zboží (dále společně jen „kupní cena“) ve výši uvedené na webovém rozhraní obchodu.
3.2.    Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
          – v hotovosti při převzetí zboží od přepravce (dobírka) v místě určeném kupujícím v objednávce (jen pokud je tato možnost povolena);
        – platební kartou VISA nebo Mastercard/Maestro prostřednictvím internetového platebního portálu, přístupném z webového rozhraní obchodu
3.3.    V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná bezprostředně před předáním zboží kupujícímu dopravcem. V případě úhrady kupní ceny platební kartou je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky. V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem je kupní cena splatná nejpozději do 7 dní po odeslání objednávky. Úhrada kupní ceny bezhotovostním převodem se uskutečňuje vždy předem na účet prodávajícího č. 2186846002/5500, IBAN: CZ385500 0000002186846002, vedení v Raiffeisen Bank a.s., Praha. Kupující spolu se zbožím obdrží i fakturu, kde má vyúčtovanou celkovou cenu, tj kupní cenu zboží i cenu poštovného, ​​balného a pojištění.
3.4.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení, resp. upřesnění objednávky dle čl. 2.5, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, že kupující zvolil úhradu v hotovosti.
3.5.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.6.    Je-li to obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající po uzavření kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (popř. zjednodušený daňový doklad) na kupní cenu a zašle jej spolu se zbožím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující obdrží daňový doklad za podmínky uhrazení kupní ceny dle kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.7. Při slevových promo akcích je vždy možné použít pouze jeden ze slevových kódů. Jeden kód na jednu objednávku a zákazníka. Platí do vyprodání zásob.4.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM


4.1.    Ustanovení čl. 4.2.-4.7 se použijí pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel.

4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit,.

4.3.    Nejedná-li se o případ uvedený v 4.2 ani jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující oprávněn odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 
4.4.    Kupující odstoupí od smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) odeslaným na adresu Steve Madden – Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 11-Chodov či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kooky.cz. Kupující je oprávněn použít vzorový formulář  (ke stažení ZDE) pro odstoupení od smlouvy umístěný na webové stránce prodávajícího, není to však jeho povinností.
4.5.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3–4.4 se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je v takovém případě oprávněn zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení, zaslat zpět prodávajícímu na adresu Steve Madden – Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 11-Chodov (pro případ pozdějších komplikací doporučujeme zaslat na tuto adresu přímo, nikoli formou doručování “Balík na poštu” ale přes Zásilkovnu z důvodu možných technických komplikací). Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
4.6.    Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Takový případ nastane zejména tehdy, pokud bude vrácené zboží poškozené, opotřebené nad rozsah uvedený v předchozí větě nebo nebude v původním obalu výrobce (typicky např. originální nepoškozené krabici výrobce).
4.7.   Nárok na náhradu újmy vzniklé prodávajícímu snížením hodnoty zboží podle čl. 4.6. je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


5.1.    Způsob dodání zboží volí kupující ze způsobů dodání nabízených prodávajícím, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. V případě, že se prodávající s kupujícím dohodli na jiném způsobu dodání na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
5.2.    Kupující je povinen převzít zboží při jeho doručení dopravcem na sjednaném místě dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4.    Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad ihned informovat dopravce a prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5.    Kupujícímu je doporučeno doručené zboží prohlédnout a zkontrolovat dodané množství zboží, sortiment, případně zjevné kazy zboží. Případnou nekompletnost dodávky nebo záměnu sortimentu je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Jinak je dodávka považována za kompletní a bezchybnou. Při zjevném poškození zboží během přepravy je kupující povinen učinit písemný záznam o povaze škody s přepravcem, resp. poškozené zboží nepřevzít. Písemný záznam o povaze škody je nezbytnou podmínkou případného reklamačního řízení.

5.6 Doručení objednaného zboží na prodejnu –
5.6.1 Pokud si kupující zvolí jako způsob dopravy vyzvednutí ve prodejně Steve Madden Chodov, může si hned po obdržení platby vyzvednout zboží na prodejně a bude informovaný e-mailem. Tato služba je k dispozici jen pro zboží, které je dostupné ve prodejně STEVE MADDEN na území České Republiky. Podmínkou využití tohoto způsobu převzetí zboží je platba předem, resp. při vytvoření objednávky prostřednictvím stránek www.kooky.cz.
5.6.2 Objednávku s vyzvednutím ve prodejně si následně po potvrzení systémem může kupující vyzvednout ve prodejně STEVE MADDEN po předložení čísla objednávky a dokladu totožnosti (identifikačního průkazu) během otevírací doby prodejny. Pokud je kupující právnická osoba, bude vyzvednutí umožněno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby zapsané v příslušném registru, který se při vyzvednutí zboží prokáže dokladem totožnosti a číslem objednávky. Jiná osoba může za kupujícího vyzvednout zboží pouze po doložení zplnomocnění na toto vyzvednutí od kupujícího, přičemž je i zplnomocněnec povinen předložit číslo objednávky a dokladu totožnosti (identifikační průkaz).
5.6.3 Kupující je oprávněn zboží na místě zkontrolovat, seznámit se s jeho vlastnostmi a může si ho také vyzkoušet. V případě, že kupující není se zbožím spokojený (např. nevhodná velikost, zjištěná vada, apod.), může přímo na místě uplatnit svá práva ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, požádat o výměnu zboží za jiné zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě, uplatnit právo na reklamaci anebo právo na odstoupení od kupní smlouvy. Případné vrácení platby (kupní ceny) bude provedeno v souladu s postupem dle Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.
5.6.4 Objednané zboží bude mít kupující připraveno ve prodejně STEVE MADDEN k vyzvednutí 10 dní od potvrzení připravení zboží v prodejně systémem. Po tuto dobu bude pro něj zboží ve vybrané prodejně rezervováno.
5.6.5 Pokud si zvolí kupující způsob dopravy s vyzvednutím ve prodejně, nebudou mu účtovány jakékoli náklady za dopravu (dopravné).


6.    ODPOVĚDNOST ZA VADY


6.1.    Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099–2112 občanského zákoníku, resp. ustanoveními § 2165 a násl. občanského zákoníku, není-li kupující podnikatel, popř. dalšími příslušnými právními předpisy.
6.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadná již při převzetí. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či na základě reklamy výrobce nebo prodávajícího. Prodávající dále odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, dále že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Je-li kupující podnikatel, dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení ujednaných v kupní smlouvě a nejsou-li ujednány, tak v jakosti a provedení vhodných pro účel, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

Dokument “Pravidla správného užívání výrobku, odpovědnost za vady a vadné plnění”, včetně použitých piktogramů, je ke stažení ZDE.

6.3.   Kupující jako spotřebitel

6.3.1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v čl. 6.2. těchto obchodních podmínek (dále jen „vadné plnění“), může kupující (spotřebitel) vždy požadovat opravu vadného zboží. Kupující má též právo na dodání nového zboží v případě, že to není nepřiměřené vzhledem k povaze reklamované vady.

6.3.2. Právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy má kupující v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad najednou. Vrácení peněz lze požadovat tehdy, má-li kupující zároveň právo odstoupit od kupní smlouvy, tj. v případě, jedná-li se o neodstranitelnou vadu nebo opakovaný výskyt vady i po opravě, a zároveň to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

6.3.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu.

6.3.4. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo jej opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.3.5. Uplatní-li kupující některé z navrhovaných práv z vadného plnění v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je prodávající oprávněn vyřídit nárok kupujícího z vadného plnění jiným vhodným způsobem.

6.3.6. Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Kupující (spotřebitel) je povinen oznámit vadu prodávajícímu a uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Kupující (spotřebitel) má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou spojené s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné (typicky např. poštovné) a jsou posuzovány s ohledem na konkrétní okolnosti případu. Cesta automobilem zpravidla není nutný a účelně vynaložený náklad reklamačního řízení s obuví a obdobným zbožím, s ohledem na povahu – především velikost a cenu reklamovaného zboží. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

6.4.    Kupující jako podnikatel

6.4.1. V případě, že zboží nemá vlastnosti uvedené v čl.6.2. těchto obchodních podmínek a jedná se o podstatné porušení smlouvy, má kupující (podnikatel) právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.

6.4.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo podle čl. 6.4.1. si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

6.4.3. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

6.4.4. Nezvolí-li kupující své právo podle čl. 6.4.1. včas, má právo pouze na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4.5. V případě, že je vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo podle předchozí věty, může prodávající dodat chybějící zboží nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

6.4.6. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující buď požadovat slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

6.4.7. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.4.8. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

6.4.9. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

6.5.    Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

6.5.1. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny STEVE MADDEN, Roztylská 2321/19, 148 00, Praha 4. Reklamace doručovaná poštou je uplatněna okamžikem doručení zásilky do provozovny nebo na adrese prodejce, EMK Group CZ s.r.o.,Radhošťská 1828/12, 130 00 Praha3.

6.5.2. Důkazní břemeno ohledně nákupu zboží je na straně kupujícího (spotřebitele). Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se obvykle považuje okamžik, kdy prodávající obdrží projev vůle kupujícího (spotřebitele) zboží reklamovat.

6.5.3. Kupující by měl předložit zboží hygienicky nezávadné a zbavené všech zásadních nečistot.

6.5.4. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující (spotřebitel) oprávněn použít vzorový formulář (ke stažení ZDE) dostupný na webových stránkách prodávajícího.

6.5.5. Pověřený pracovník v provozovně prodávajícího je povinen vydat kupujícímu (spotřebiteli) písemné potvrzení (dále též „reklamační protokol“) o tom, kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Kupující je prostřednictvím reklamačního protokolu zároveň informován, kdy bude reklamace vyřízena. V případě korespondenčního uplatnění vad zboží bude reklamační protokol zaslán kupujícímu (spotřebiteli) na jím uvedenou adresu či na kontaktní e-mail.

6.5.6. Kupující je povinen poskytovat prodávajícímu k řádnému a včasnému vyřízení reklamace potřebnou součinnost. K převzetí zboží od prodávajícího po reklamaci by měl kupující předložit reklamační protokol, který mu byl předán při uplatnění reklamace u prodávajícího.

6.6.    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si Vás tímto dovolujeme informovat, že v případě, kdy dojde mezi námi (prodejcem) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, a to včetně sporu ohledně reklamací, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 7.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


7.1.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
7.2.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
7.3.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.4.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
7.5.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
7.6     Vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kooky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti, nebyla-li stížnost vyřízena jiným způsobem. Poštovní adresa pro zasílání dalších písemností a korespondence je EMK Group CZ s.r.o., Radhošťská 1828/12, 130 00, Praha 3. Kupující (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce nebo postupovat dle čl. 6.6.

8.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením EU (2016/679) Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016), (dále jen: GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Prodávající, jako správce osobních údajů, informuje kupujícího o zpracování jeho osobních údajů prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů (dále jako: „Zásady”), které jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti EMK Group CZ, s.r.o., a jsou dostupné ZDE – Zásady ochrany osobních údajů.

8.3.    Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje v objednávce správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně.

8.4.    Kupující, jako subjekt osobních údajů, má vůči prodávajícímu následující práva:

  1. a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;

prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  1. b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
  2. c) právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na kontaktní adresu prodávajícího;
  3. d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
  4. e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost);
  5. f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


9.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1.    V případě, že kupující v objednávce zaškrtne možnost „Chci dostávat informace o novinkách a akcích“, uděluje tím souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na info@kooky.cz.

9.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém rozhraní obchodu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat pomocí nastavení svého prohlížeče.


10.    DORUČOVÁNÍ


10.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty, kterou sdělí prodávajícímu. V případě vypracování posudku odborným znalcem v oboru (soudním znalcem) kupující (spotřebitel) takový dokument společně s reklamovaným zbožím předkládá na kterékoli provozovně prodejce či jej doručí na adresu sídla prodejce, přičemž stačí uvést jen identifikační údaje kupujícího (spotřebitele), není-li to z jiných dokumentů patrné.

11.   PŘEPRAVNÍ

1. Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní cene zboží.

2. Cena za dopravu se účtuje podle osobitního cenníka uvedeného na webových stránkách elektronického obchodu, ke stažení ZDE (CZ) a ZDE (SK), přičemž tyto podmínky platí pouze v případě, že přepravu realizuje sám prodávající. Při přepravě zboží prostřednictvím třetích osob – přepravců, resp. kurýrních služeb, je kupující povinen kromě kupní ceny uhradit i náklady přepravy zboží. Cena za přepravu zboží je závislá od ceníku doručovatelské služby a zvoleného způsobu doručení a prodávající ji nedokáže ovlivnit. Objednávka v rámci ČR nad 1500 CZK je zdarma.


12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Nedílnou součástí těchto VOP jsou Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné ZDE.

12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.4.   Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování např. vraceného zboží, reklamací, korespondence apod.: Steve Madden, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 11-Chodov, adresa elektronické pošty: info@kooky.cz; telefon: +420773006877

12.6.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, řídí se jejich vzájemná práva a povinnosti obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni doručení objednávky prodávajícímu.